SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE
 Stronę odwiedzono 21553 razy
Strona główna
Kierownictwo jednostki
Stanowiska
Prawa pacjenta
Księga rejestrowa
Statut
Dostęp do informacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontakt
SPZOZ Tarczyn
ePUAP
Narzędzia BIP
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 42, 05-555 Tarczyn
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
Szczegółowe warunki konkursu są załączone do ogłoszenia.
Okres wykonywania świadczeń – 60 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert – 31 marca 2020r. do godz. 12:00 w budynku SPZOZ przy ul. Warszawskiej 44, 05-555 Tarczyn

Szczegółowe warunki konkursu
Wzór umowy
Formularz ilościowo - cenowyOgłoszenie 592646-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie:Dostawa szczepionek II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 592646-N-2019
Specyfikacja SIWZ
Wzór umowyOgłoszenie nr 528399-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa aparatu USG na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie, krajowy numer identyfikacyjny 67198701500000, ul. ul. Warszawska 42 , 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 277 063, e-mail ozt@poczta.onet.pl, faks 227 277 039.
Adres strony internetowej (URL): www.zoztarczyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zoz.tarczyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zoztarczyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej, dostarczane osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez posłańca
Adres:
SPZOZ w Tarczynie, ul. Warszawska 44, 05-555 Tarczyn, sekretariat Administracji SPZOZ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu USG na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2019r. aparatu ultrasonograficznego z funkcja obrazowania 3D w czasie rzeczywistym na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarczynie – o parametrach określonych w specyfikacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz

II.5) Główny kod CPV: 33112200-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 dostawy aparatu USG z funkcją obrazowania 3/4 D w czasie rzeczywistym na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń: a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,– załącznik nr 5 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego aparatu USG i głowic, b) aktualny dokument, potwierdzający dopuszczenie oferowanego aparatu USG do obrotu i użytkowania na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, np. deklaracja zgodności CE. c) materiały potwierdzające zaoferowane parametry i konfiguracje np. prospekty, foldery, opisy techniczne itp. – w języku polskim
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz oferty – załącznik numer 1 do siwz, 2) wypełnioną specyfikacje techniczną – załącznik nr 9 do siwz. 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy, 4) informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) – jeśli dotyczy, 5) informację o podmiocie wspólnym (jeśli dotyczy) – załącznik nr 4 do siwz, 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów – jeśli dotyczy, 7) informacja o podwykonawcach (jeśli dotyczy) - załącznik nr 6 do siwz, 8) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 20,00
termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do siwz

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie jest wymagane

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9Og?szenie powi?ane:

Og?szenie nr 270416-2015 z dnia 2015-10-13 r. Og?szenie o zam?ieniu - Tarczyn
Przedmiotem zam?ienia jest dostawa nowych szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zak?du Opieki Zdrowotnej w Tarczynie oraz Samodzielnego Publicznego Zak?du Opieki Zdrowotnej w Pniewach
Termin sk?dania ofert: 2015-10-21


Tarczyn: Dostawa szczepionek
Numer og?szenia: 329990 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OG?SZENIE O UDZIELENIU ZAM?IENIA - Us?gi

Zamieszczanie og?szenia: obowi?kowe.

Og?szenie dotyczy: zam?ienia publicznego.

Czy zam?ienie by? przedmiotem og?szenia w Biuletynie Zam?ie?Publicznych: tak, numer og?szenia w BZP: 270416 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zam?ie?Publicznych zosta? zamieszczone og?szenie o zmianie og?szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zak?d Opieki Zdrowotnej w Tarczynie, ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7277063, faks 022 7277039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?EGO: Samodzielny publiczny zak?d opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM?IENIA

II.1) Nazwa nadana zam?ieniu przez zamawiaj?ego: Dostawa szczepionek.

II.2) Rodzaj zam?ienia: Us?gi.

II.3) Okre?enie przedmiotu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa nowych szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zak?du Opieki Zdrowotnej w Tarczynie oraz Samodzielnego Publicznego Zak?du Opieki Zdrowotnej w Pniewach.

II.4) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM?IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zam?ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?odk? Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM?IENIA

Cz??NR: 1   

Nazwa: Szczepionka przeciw b?nicy, t?cowi i krztu?owi (bezkom?kowa, z??na, zawieraj?a dwa antygeny krztu?a-toksoid krztu?owy i hemaglutynin? w?kienkow?, wirusowemu zapaleniu w?roby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • POLYPHARM S.A., ul. Barska 3, 02-315 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 53666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 55558,44
 • Oferta z najni?z?cen? 55558,44 / Oferta z najwy?z?cen? 55558,44
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 2   

Nazwa: Szczepionka przeciw b?nicy, t?cowi, krztu?owi (bezkom?kowa, z??na, zawieraj?a dwa antygeny krztu?a-toksoid krztu?owy i hemaglutynin? w?kienkow?, poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wroc?w, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc?w, kraj/woj. dolno??kie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 38916,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 40454,64
 • Oferta z najni?z?cen? 40454,64 / Oferta z najwy?z?cen? 41771,70
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 3   

Nazwa: Szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • POLYPHARM S.A., ul. Barska 3, 02-315 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 8333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 11080,80
 • Oferta z najni?z?cen? 11080,80 / Oferta z najwy?z?cen? 11599,20
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 5   

Nazwa: Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • INTRA Sp. z o.o., ul. Odrow?a 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 11333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 11391,84
 • Oferta z najni?z?cen? 11391,44 / Oferta z najwy?z?cen? 29540,16
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 6   

Nazwa: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 7916,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 8533,51
 • Oferta z najni?z?cen? 8533,51 / Oferta z najwy?z?cen? 8533,51
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 7   

Nazwa: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu B, dawka dla os? powy?j 16 roku ?cia, zawieraj?a 20 mcg oczyszczonego antygenu HBs w 1 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i? szczepienia w schemacie przyspieszonym (0-7-21 dni - 12 miesi?y)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 21458,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 29111,40
 • Oferta z najni?z?cen? 29111,40 / Oferta z najwy?z?cen? 29111,40
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 8   

Nazwa: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, dawka dla dzieci zawieraj?a 720 j. antygenu wirusa HAV w 0,5 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie 0-6 do 12 miesi?y,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 2611,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 2844,07
 • Oferta z najni?z?cen? 2844,07 / Oferta z najwy?z?cen? 2844,07
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 9   

Nazwa: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, dawka dla doros?ch zawieraj?a 1440 j. antygenu wirusa HAV w 1 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie 0-6 do 12 miesi?y,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 4333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 4444,63
 • Oferta z najni?z?cen? 4444,63 / Oferta z najwy?z?cen? 4444,63
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 11   

Nazwa: Skojarzona szczepionka przeciwko b?nicy, t?cowi, krztu?owi (acelularna), wirusowemu zapaleniu watroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis inaktywowana i Hemophilus influence typ B, koniugowana, adsorbowana. Zawiera trzy antygeny krztu?a.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 79166,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 85309,20
 • Oferta z najni?z?cen? 85309,20 / Oferta z najwy?z?cen? 85309,20
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 12   

Nazwa: Skojarzona szczepionka przeciwko b?nicy, t?cowi, krztu?owi, poliomyelitis oraz Haemophilus influwnzae typy B, acelularna, zawieraj?a co najmniej 3 antygeny krztu?a,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 24862,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 34528,03
 • Oferta z najni?z?cen? 34528,03 / Oferta z najwy?z?cen? 34528,03
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 13   

Nazwa: Szczepionka do czynnego uodpornienia os? w wieku powy?j 12 miesi?y przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywo?wanej przez Neisseria meningitidis grupy A, C, W, Y.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • INTRA Sp. z o.o., ul. Odrow?a 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 7250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 7736,00
 • Oferta z najni?z?cen? 7736,00 / Oferta z najwy?z?cen? 7932,60
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 14   

Nazwa: Szczepionka przeciwko rotawirusom zawieraj?a ludzki rota wirus (?wa). W postaci doustnej w aplikatorze. Do stosowania w schemacie dwudawkowym.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z .o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 64814,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 68053,50
 • Oferta z najni?z?cen? 68053,50 / Oferta z najwy?z?cen? 68053,50
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 15   

Nazwa: Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A oraz wirusowemu zapaleniu w?roby typu B dla doros?ch,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 3092,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 3453,84
 • Oferta z najni?z?cen? 3453,84 / Oferta z najwy?z?cen? 3453,84
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 16   

Nazwa: Szczepionka przeciwko ospie wietrznej .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 8750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 9068,76
 • Oferta z najni?z?cen? 9068,76 / Oferta z najwy?z?cen? 9068,76
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 17   

Nazwa: Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, 13-walentna, adsorbowana, zapewniaj?a czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu p?c, ostremu zapaleniu ucha ?odkowego wywo?nym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowl? i dzieci od 6 tygodnia ?cia do 5 roku ?cia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • INTRA Sp. z o.o., ul. Odrow?a 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 105333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 94126,50
 • Oferta z najni?z?cen? 94126,50 / Oferta z najwy?z?cen? 102055,14
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 18   

Nazwa: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu B dla doros?ch rekombinowana, zawieraj?a 20 mcg oczyszczonego HbS w postaci fiolki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • POLYPHARM S.A., ul. Barska 3, 02-315 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 8000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 6156,00
 • Oferta z najni?z?cen? 6156,00 / Oferta z najwy?z?cen? 14362,92
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 19   

Nazwa: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc?w, kraj/woj. dolno??kie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 4537,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 3703,80
 • Oferta z najni?z?cen? 3703,80 / Oferta z najwy?z?cen? 4276,80
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 20   

Nazwa: Szczepionka do czynnego uodporniania dzieci po uko?zeniu 2 m?, m?dzie? i doros?ch, przeciwko zaka?niom wywo?nym przez Neisseria meningitidis grupy C.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • INTRA Sp. z o.o., ul. Odrow?a 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 3250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 2916,00
 • Oferta z najni?z?cen? 2916,00 / Oferta z najwy?z?cen? 2972,10
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 22   

Nazwa: Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania dzieci w wieku powy?j 1 roku ?cia i poni?j 16 lat przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m?gu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • INTRA Sp. z o.o., ul. Odrow?a 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 4038,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 4206,60
 • Oferta z najni?z?cen? 4206,60 / Oferta z najwy?z?cen? 4352,00
 • Waluta: PLN . 

Cz??NR: 23   

Nazwa: Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania os? w wieku powy?j16 lat przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m?gu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM?IENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT?EMU UDZIELONO ZAM?IENIA:

 • INTRA Sp. z o.o., ul. Odrow?a 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto? zam?ienia (bez VAT): 4297,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?Z?I NAJWY?Z?CEN?/span>

 • Cena wybranej oferty: 4106,16
 • Oferta z najni?z?cen? 4106,16 / Oferta z najwy?z?cen? 4491,00
 • Waluta: PLN .

Og?szenie o wyborze oferty

Og?szenie o uniewa?ieniu zada?/font>

Tarczyn: Dostawa szczepionek


Numer og?szenia: 270416 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OG?SZENIE O ZAM?IENIU ?dostawy
Zamieszczanie og?szenia: obowi?kowe.
Og?szenie dotyczy:

X

zam?ienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakup? (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zak?d Opieki Zdrowotnej w Tarczynie , ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7277063, faks 022 7277039.

Adres strony internetowej zamawiaj?ego: zoztarczyn.

- Adres strony internetowej, pod kt?ym dost?ne s?informacje dotycz?e dynamicznego systemu zakup?: http://www.zoztarczyn.pl/bip/index.php

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?EGO: Samodzielny publiczny zak?d opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM?IENIA

II.1) OKRE?ENIE PRZEDMIOTU ZAM?IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam?ieniu przez zamawiaj?ego: Dostawa szczepionek.

II.1.2) Rodzaj zam?ienia: dostawy.

II.1.4) Okre?enie przedmiotu oraz wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa nowych szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zak?du Opieki Zdrowotnej w Tarczynie oraz Samodzielnego Publicznego Zak?du Opieki Zdrowotnej w Pniewach.

II.1.5)

 

przewiduje si? udzielenie zam?ie?uzupe?iaj?ych

-  Okre?enie przedmiotu oraz wielko?i lub zakresu zam?ie?uzupe?iaj?ych

-

 

II.1.6) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si?z??nie oferty cz?ciowej: tak, liczba cz?ci: 23.

II.1.8) Czy dopuszcza si?z??nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAM?IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?ach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA? W POST?OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?IANIA TYCH WARUNK?

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?onej dzia?lno?i lub czynno?i, je?li przepisy prawa nak?daj?obowi?ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?iania tego warunku

- Wykonawca ma posiada?aktualny dokument, zezwalaj?y na prowadzenie dzia?lno?i gospodarczej w zakresie przedmiotu zam?ienia (w szczeg?no?i na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej), zgodnie z wymaganiami Prawa farmaceutycznego

III.3.2) Wiedza i do?iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?iania tego warunku

- Zamawiaj?y nie precyzuje tego warunku.

III.3.3) Potencja?techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?iania tego warunku

- Zamawiaj?y nie precyzuje tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam?ienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?iania tego warunku

- Zamawiaj?y nie precyzuje tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?iania tego warunku

- Zamawiaj?y nie precyzuje tego warunku.

III.4) INFORMACJA O O?IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ?DOSTARCZY?WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?IANIA WARUNK? UDZIA? W POST?OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?iania przez wykonawc?warunk?, o kt?ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr?z o?iadczenia o spe?ianiu warunk? udzia? w post?owaniu nale? przed???

- potwierdzenie posiadania uprawnie?do wykonywania okre?onej dzia?lno?i lub czynno?i, je?li przepisy prawa nak?daj?obowi?ek ich posiadania, w szczeg?no?i koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale? przed???

- o?iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z w??iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?lno?i gospodarczej, je?li odr?ne przepisy wymagaj?wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?iej ni?6 miesi?y przed up?wem terminu sk?dania wniosk? o dopuszczenie do udzia? w post?owaniu o udzielenie zam?ienia albo sk?dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot? zagranicznych

Je?li wykonawca ma siedzib?lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt?ym ma siedzib?lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?y, ?:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie og?szono upad??i - wystawiony nie wcze?iej ni?6 miesi?y przed up?wem terminu sk?dania wniosk? o dopuszczenie do udzia? w post?owaniu o udzielenie zam?ienia albo sk?dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz?e przynale?o?i do tej samej grupy kapita?wej

- lista podmiot? nale?cych do tej samej grupy kapita?wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument? albo informacji o tym, ? nie nale? do grupy kapita?wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wype?iony formularz oferty; informacja o podmiocie wsp?nym (je?i dotyczy), pe?omocnictwo (je?i dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM?IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam?ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1 - Cena - 95

- 2 - Termin p?tno?i - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona b?zie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt?ej b?zie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si?istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?i oferty, na podstawie kt?ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie?umowy oraz okre?enie warunk? zmian

w przypadku: 1) zmiany akt? prawnych rangi ustawowej, maj?ych wp?w na prawid?w?realizacj?umowy; 2) wyst?ienia si? wy?zej uniemo?iwiaj?ej prawid?w?realizacj?przedmiotu zam?ienia; 3) wycofania ze sprzeda? szczepionek, stanowi?ych przedmiot zam?ienia; 4) wprowadzenia do obrotu nowych typ? szczepionek, o udowodnionej wy?zej skuteczno?i lub bezpiecze?twie dla pacjenta, w stosunku do szczepionek dotychczas oferowanych; 5) konieczno?i zastosowania klauzul waloryzacyjnych, okre?onych w pra. 7 wzoru umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt?ej jest dost?na specyfikacja istotnych warunk? zam?ienia: www.zoztarczyn.pl, zak?dka BIP - zam?ienia publiczne
Specyfikacj?istotnych warunk? zam?ienia mo?a uzyska?pod adresem: SPZOZ w Tarczynie ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn, sekretariat na II pi?rze lub zostanie przes?na poczt?na pisemny wniosek.

IV.4.4) Termin sk?dania wniosk? o dopuszczenie do udzia? w post?owaniu lub ofert: 21.10.2015 godzina 12:00, miejsce: SPZOZ w Tarczynie ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn, sekretariat na II pi?rze.

IV.4.5) Termin zwi?ania ofert? okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si?uniewa?ienie post?owania o udzielenie zam?ienia, w przypadku nieprzyznania ?odk? pochodz?ych z bud?tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ych zwrotowi ?odk? z pomocy udzielonej przez pa?twa cz?nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt?e mia? by?przeznaczone na sfinansowanie ca??i lub cz?ci zam?ienia: nie

ZA?CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?E OFERT CZ?CIOWYCH

CZ??Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Szczepionka przeciw b?nicy, t?cowi i krztu?owi (bezkom?kowa, z??na, zawieraj?a dwa antygeny krztu?a-toksoid krztu?owy i hemaglutynin?w?kienkow?, wirusowemu zapaleniu w?roby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciw b?nicy, t?cowi i krztu?owi (bezkom?kowa, z??na, zawieraj?a dwa antygeny krztu?a-toksoid krztu?owy i hemaglutynin?w?kienkow?, wirusowemu zapaleniu w?roby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - w ilo?i ok. 350 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Szczepionka przeciw b?nicy, t?cowi, krztu?owi (bezkom?kowa, z??na, zawieraj?a dwa antygeny krztu?a-toksoid krztu?owy i hemaglutynin?w?kienkow?, poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciw b?nicy, t?cowi, krztu?owi (bezkom?kowa, z??na, zawieraj?a dwa antygeny krztu?a-toksoid krztu?owy i hemaglutynin?w?kienkow?, poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - w ilo?i ok. 450 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - Szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana - w ilo?i ok. 500 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

 

CZ??Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, inaktywowana, adsorbowana, dla doros?ch powy?j 16 roku ?cia.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, inaktywowana, adsorbowana, dla doros?ch powy?j 16 roku ?cia - w ilo?i ok. 30 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 - Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa - w ilo?i ok. 200 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 - Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana).

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana) - w ilo?i ok. 30 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 - Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu B, dawka dla os? powy?j 16 roku ?cia, zawieraj?a 20 mcg oczyszczonego antygenu HBs w 1 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie przyspieszonym (0-7-21 dni - 12 miesi?y).

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu B, dawka dla os? powy?j 16 roku ?cia, zawieraj?a 20 mcg oczyszczonego antygenu HBs w 1 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie przyspieszonym (0-7-21 dni - 12 miesi?y) , - w ilo?i ok. 450 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 - Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, dawka dla dzieci zawieraj?a 720 j. antygenu wirusa HAV w 0,5 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie 0-6 do 12 miesi?y,.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, dawka dla dzieci zawieraj?a 720 j. antygenu wirusa HAV w 0,5 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie 0-6 do 12 miesi?y, - w ilo?i ok. 30 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 - Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, dawka dla doros?ch zawieraj?a 1440 j. antygenu wirusa HAV w 1 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie 0-6 do 12 miesi?y,.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A, dawka dla doros?ch zawieraj?a 1440 j. antygenu wirusa HAV w 1 ml zawiesiny, nie zawieraj?a tiomersalu jako ?odka konserwuj?ego, z mo?iwo?i?szczepienia w schemacie 0-6 do 12 miesi?y, - w ilo?i ok. 30 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10: Skojarzona szczepionka b?niczo - t?cowo - krztu?owa, acelularna, zawieraj?a co najmniej 3 antygeny krztu?a, z mo?iwo?i?mieszania w tej samej strzykawce ze szczepionk?przeciwko Haemophilus influenzae typu B,.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Skojarzona szczepionka b?niczo - t?cowo - krztu?owa, acelularna, zawieraj?a co najmniej 3 antygeny krztu?a, z mo?iwo?i?mieszania w tej samej strzykawce ze szczepionk?przeciwko Haemophilus influenzae typu B, - w ilo?i ok. 30 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11: Skojarzona szczepionka przeciwko b?nicy, t?cowi, krztu?owi (acelularna), wirusowemu zapaleniu watroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis inaktywowana i Hemophilus influence typ B, koniugowana, adsorbowana. Zawiera trzy antygeny krztu?a.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Skojarzona szczepionka przeciwko b?nicy, t?cowi, krztu?owi (acelularna), wirusowemu zapaleniu watroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis inaktywowana i Hemophilus influence typ B, koniugowana, adsorbowana, zawiera trzy antygeny krztu?a - w ilo?i ok. 500 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12: Skojarzona szczepionka przeciwko b?nicy, t?cowi, krztu?owi, poliomyelitis oraz Haemophilus influwnzae typy B, acelularna, zawieraj?a co najmniej 3 antygeny krztu?a.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Skojarzona szczepionka przeciwko b?nicy, t?cowi, krztu?owi, poliomyelitis oraz Haemophilus influwnzae typy B, acelularna, zawieraj?a co najmniej 3 antygeny krztu?a - w ilo?i ok. 280 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 13 NAZWA: Zadanie nr 13: Szczepionka do czynnego uodpornienia os? w wieku powy?j 12 miesi?y przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywo?wanej przez Neisseria meningitidis grupy A, C, W, Y..

 

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka do czynnego uodpornienia os? w wieku powy?j 12 miesi?y przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywo?wanej przez Neisseria meningitidis grupy A, C, W, Y - w ilo?i ok. 50 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 14 NAZWA: Zadanie nr 14: Szczepionka przeciwko rotawirusom zawieraj?a ludzki rota wirus (?wa). W postaci doustnej w aplikatorze. Do stosowania w schemacie dwudawkowym.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciwko rotawirusom zawieraj?a ludzki rota wirus (?wa); w postaci doustnej w aplikatorze; do stosowania w schemacie dwudawkowym - w ilo?i ok. 250 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 15 NAZWA: Zadanie nr 15: Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A oraz wirusowemu zapaleniu w?roby typu B dla doros?ch.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu A oraz wirusowemu zapaleniu w?roby typu B dla doros?ch - w ilo?i ok. 20 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 16 NAZWA: Zadanie nr 16: Szczepionka przeciwko ospie wietrznej.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciwko ospie wietrznej - w ilo?i ok. 50 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 17 NAZWA: Zadanie nr 17: Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, 13-walentna, adsorbowana, zapewniaj?a czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu p?c, ostremu zapaleniu ucha ?odkowego wywo?nym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowl? i dzieci od 6 tygodnia ?cia do 5 roku ?cia.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, 13-walentna, adsorbowana, zapewniaj?a czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu p?c, ostremu zapaleniu ucha ?odkowego wywo?nym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowl? i dzieci od 6 tygodnia ?cia do 5 roku ?cia - w ilo?i ok. 450 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 18 NAZWA: Zadanie nr 18: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu B dla doros?ch rekombinowana, zawieraj?a 20 mcg oczyszczonego HbS w postaci fiolki.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w?roby typu B dla doros?ch rekombinowana, zawieraj?a 20 mcg oczyszczonego HbS w postaci fiolki - w ilo?i ok. 300 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 19 NAZWA: Zadanie nr 19: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana).

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana) - w ilo?i ok. 20 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 20 NAZWA: Zadanie nr 20 - Szczepionka do czynnego uodporniania dzieci po uko?zeniu 2 m?, m?dzie? i doros?ch, przeciwko zaka?niom wywo?nym przez Neisseria meningitidis grupy C.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka do czynnego uodporniania dzieci po uko?zeniu 2 m?, m?dzie? i doros?ch, przeciwko zaka?niom wywo?nym przez Neisseria meningitidis grupy C - w ilo?i ok. 30 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 21 NAZWA: Zadanie nr 21: Inaktywowana, podjednostkowa szczepionk?przeciw grypie, w sk?d kt?ej wchodz?izolowane antygeny powierzchniowe wirusa grypy typu A i B, zawieraj?a po 15 mikrogram hemaglutyniny ka?ego z 3 typ? wirusa grypy rekomendowanych przez WHO.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Inaktywowana, podjednostkowa szczepionk?przeciw grypie, w sk?d kt?ej wchodz? izolowane antygeny powierzchniowe wirusa grypy typu A i B.), zawieraj?a po 15 mikrogram hemaglutyniny ka?ego z 3 typ? wirusa grypy rekomendowanych przez WHO - w ilo?i ok. 400 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

 

CZ??Nr: 22 NAZWA: Zadanie nr 22: Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania dzieci w wieku powy?j 1 roku ?cia i poni?j 16 lat przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m?gu..

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania dzieci w wieku powy?j 1 roku ?cia i poni?j 16 lat przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m?gu. - w ilo?i ok. 50 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. termin p?tno?i - 5

 

CZ??Nr: 23 NAZWA: Zadanie nr 23: Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania os? w wieku powy?j16 lat przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m?gu.

1) Kr?ki opis ze wskazaniem wielko?i lub zakresu zam?ienia: Przedmiotem zam?ienia jest dostawa szczepionki: Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania os? w wieku powy?j16 lat przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m?gu - w ilo?i ok. 50 szt. na potrzeby SPZOZ w Tarczynie i w Pniewach.

2) Wsp?ny S?wnik Zam?ie?(CPV): 33.65.16.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?ach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?ane z przedmiotem zam?ienia:

- 1. Cena - 95

- 2. Termin p?tno?i - 5


Za?cznik nr 1 Formularz oferty
Za?cznik nr 6 do siwz - Umowa
Specyfikacja istotnych warunk? zam?ienia (siwz)
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.